CancerRehabRapporten 2019

CancerRehabRapporten 2019

Årets upplaga av CancerRehabRapporten visar att inga påtagliga förbättringar skett när det gäller eftervården av cancerdrabbade. Utöver samhällets brister tycks även förlegade könsroller ställa till det. Betydligt färre män än kvinnor efterfrågar rehabilitering.

I rapporten redovisas flera undersökningar från de senaste åren som visar att efterfrågan på cancerrehabilitering är långt större än tillgången. I CancerRehabFondens undersökningar uppger endast 20 procent att de erbjudits rehabilitering från sjukvården.

Regionerna lever inte upp till sina förpliktelser att informera om rätten till rehabilitering och avsätta tillräckliga resurser. Det saknas ofta individuella rehabiliteringsplaner, trots att arbetsgivare fått en skyldighet att göra sådana och det rekommenderas i det nationella vårdprogrammet.

– Jag hoppas att årets rapport blir en väckarklocka, säger Eva Hansen, generalsekreterare på CancerRehabFonden. Beslutsfattarna, framför allt runtom i regionerna, måste se till att människor som gått igenom cancer får den rehabilitering de behöver. Även arbetsgivare måste bättra sig – de är skyldiga att upprätta en åtgärdsplan för varje långtidssjuk.

Rapporten visar på stora könsskillnader inom cancerrehabilitering.

I årets CancerRehabRapport uppmärksammas den stora skillnaden mellan könen när det kommer till cancerrehabilitering. Kvinnor efterfrågar och får hjälp i långt högre grad än män. 93 procent av ansökningarna till CancerRehabFondens egna rehabiliteringsveckor kommer från kvinnor och endast 7 procent från män.

– Den vanligaste cancerformen är prostatacancer följt av bröstcancer. Mot bakgrund av det så är det förvånansvärt att så få män söker rehabilitering hos oss. Det kan handla om att män har svårare att prata om sina känslor än kvinnor, och då kan det även kännas jobbigt att be om hjälp. Vi arbetar ständigt med att se över hur vi kan få fler män att söka, då vi tror att även de behöver fysisk och psykisk rehabilitering, säger Eva Hansen.

Rapporten behandlar också ekonomiska aspekter. Det är CancerRehabFondens bedömning att satsningar på rehabilitering utöver de mänskliga vinsterna också betalar sig ekonomiskt. Om rehabiliteringen fungerar är det färre som behöver söka psykiatriskt stöd för ångest och depression och fler kommer snabbare i arbete.

Ladda ner hela rapporten här:

Här kan du läsa CancerRehabRapporten 2018.

Några av artiklarna i rapporten: