Allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänt

Denna webbshop, www.cancerrehabfonden.se, tillhandahålls av CancerRehabFonden, Eriksbergsgatan 10 A, 114 30 Stockholm, org. nr. 802008-3534, telefon 08-522 00 100, e-post info@cancerrehabfonden.se.

Genom att:

  • Handla i webbshopen
  • Registrera ett konto i webbshopen
  • Eller på annat sätt besöka eller använda webbshopen

godkänner du vid aktivitetens tid gällande allmänna villkor för att

  • handla
  • besöka
  • eller på annat sätt besöka webbshopen

och intygar också att de uppgifter som du lämnar är korrekta. CancerRehabFonden har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella ändringar träder i kraft 30 dagar efter det att de nya villkoren gjorts tillgängliga i webbshopen.

Köp

För att kunna genomföra ett köp via webbshopen måste du vara 18 år och i annat fall krävs målsmans godkännande.

Priser och kostnader

Alla priser i webbshopen anges i svenska kronor (SEK). Avgift för frakt är 19 SEK. Fraktavgiften om 19 SEK syns i din varukorg innan du betalar för ditt köp. CancerRehabFonden reserverar sig för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på webbplatsen och i webbshopen.

Betalningsalternativ

  • Inbetalningskort per post
  • Kortbetalning

Kortbetalningen sker krypterat till PayEx. För villkor om detta, se www.payex.se. Vid utebliven eller försenad betalning debiteras dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt lag.

Leverans

CancerRehabFondens ambition är att alltid leverera din beställning så fort som möjligt. Leveranstid inom Sverige är normalt upp till 8 helgfria vardagar, men senast 30 dagar från att avtalet om köp ingicks. Uppskattad leveranstid framgår alltid av den orderbekräftelse som vi skickar till dig.

Om varan mot förmodan inte kan levereras till dig inom 30 dagar från det att du gjorde din beställning ska du uppmana CancerRehabFonden att avlämna varan inom en bestämd tilläggstid. Om tilläggstiden inte är oskäligt kort, har du rätt att häva ditt köp om varan inte avlämnas inom denna tid. Om du kräver fullgörelse av köpet utan att ange någon tilläggstid, får du häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att kravet framställdes. Du har dock alltid rätt att häva köpet om CancerRehabFonden inte levererar inom 30 dagar och dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig eller om du före din beställning har meddelat CancerRehabFonden att leverans senast en viss dag är avgörande för att du ska ingå avtalet om köp. Vid hävning av köp kommer CancerRehabFonden att återbetala det belopp som du har betalat inom 14 dagar från det att du meddelande CancerRehabFonden om hävning.

Vid situationer som gör det omöjligt för CancerRehabFonden att fullfölja en genomförd beställning, exempelvis om CancerRehabFondens leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot CancerRehabFonden, reserverar sig CancerRehabFonden från eventuella ersättningsanspråk från konsument. CancerRehabFonden reserverar sig även för eventuell slutförsäljning samt att valda varor utgått ur CancerRehabFondens sortiment.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda ditt avtal om köp inom 14 dagar från den dag då du mottog varan. Om du vill utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om detta till CancerRehabFonden. Om du vill kan du använda det standardformulär för utövande av ångerrätten som finns på Konsumentverkets webbplats: www.konsumentverket.se.

Om du väljer att frånträda avtalet om köp ska du utan onödigt dröjsmål, men senast 14 dagar efter att du meddelat CancerRehabFonden om ditt beslut att frånträda avtalet, på egen bekostnad sända tillbaka varan till CancerRehabFonden. CancerRehabFonden kommer då att betala tillbaka vad du har betalat till CancerRehabFonden (inklusive fraktavgift) utan onödigt dröjsmål, men senast inom 14 dagar från den dag då CancerRehabFonden underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet om köp. Om inte annat har överenskommits, så kommer återbetalning att ske med samma betalningsmedel som du själv har använt. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något. CancerRehabonden får dock vänta med återbetalningen till dess varan har mottagits från dig eller till dess du har sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Reklamation

Du har rätt att reklamera en vara inom 3 år från det att du mottagit varan, under förutsättning att varan var felaktig vid leveranstillfället.

För reklamation ska CancerRehabFonden meddelas om felet inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Om du lämnar sådant meddelande inom två månader efter det att du upptäckt felet så anses du alltid ha reklamerat i rätt tid. Efter detta ombeds du att skicka tillbaka varan till:

CancerRehabFonden
Eriksbergsgatan 10 A
114 30 Stockholm

CancerRehabFondens leverantörer kommer därefter att ta ställning till om det rör sig om ett fel på varan. Vid godkänt fel kommer CancerRehabFonden att ersätta dig inom 30 dagar från det att CancerRehabFonden mottog varan från dig.

Du står för risken att varan går sönder eller försvinner under returtransporten. Du ansvarar också för returfraktkostnaden till dess att reklamationen har godkänts av CancerRehabFonden och dess leverantör. Därefter ersätter CancerRehabFonden dig inom 30 dagar för returfraktkostnaden.

Personuppgiftspolicy

CancerRehabFonden samlar in och behandlar dina personuppgifter i förenlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). Läs mer om detta i vår Integritetspolicy.

Cookies

CancerRehabFonden använder cookies på webbplatsen (www.cancerrehabfonden.se) vilket innebär att cookies sparas på din dator (cookie är en textfil som innehåller en identifikation från din webbläsare, dock inga personuppgifter). Om du har valt att stänga av cookies på din dator kommer du inte att kunna handla i webbshopen eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera.

Vid frågor om cookies, vänligen kontakta CancerRehabFonden på de kontaktuppgifter som framgår ovan.

Överlåtelse

Ovan redogjorda rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp och genom dessa Allmänna Villkor, kan inte överlåtas eller överföras till tredje man. CancerRehabFonden äger rätten att fritt överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor.

Lag och tvistlösning

På CancerRehabFondens Allmänna Villkor ska svensk lag tillämpas. Eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Notera att du vid en eventuell tvist även har möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.