Fyra av fem cancerpatienter erbjuds inte rehabilitering

Pressklipp | 2021-09-22

Fyra av fem cancerpatienter erbjuds inte rehabilitering

PRESSMEDDELANDE 2021-09-22

Få av dem som har eller har haft cancer erbjuds rehabilitering. Mindre än 20 procent av de sammanlagt över tusen cancerdrabbade som hittills besvarat vår enkät uppger sig ha fått information om möjligheter till rehabilitering. Undersökningar från andra aktörer ger en liknande bild.

I den nya upplagan av den årliga CancerRehabRapporten har vi tittat närmare på fem av landets regioner – de omfattar en fjärdedel av landets befolkning. I enkätsvar berättar regionerna visserligen själva om olika nya rehabsatsningar, men både CancerRehabFondens faktagenomgång av de fem regionerna och direktkontakter med cancerdrabbade ger en dystrare bild.

– Det är ett generellt problem att eftervård, liksom förebyggande arbete, prioriteras för lågt, säger CancerRehabFondens generalsekreterare Pia Watkinson. Svensk akutvård håller ofta toppklass, men när patienterna skrivs ut lämnas de mer eller mindre åt sitt öde. Samtidigt vet vi att insatser i det skedet kan betyda oerhört mycket för livskvaliteten. Vårdens system för prioritering av resurser tycks inte ta hänsyn till det.

– Vi vet också att rehabilitering kortar sjukskrivningsperioderna och ibland minskar risken för nytt insjuknande. Därför är det också samhällsekonomiskt vettigt att satsa mer på rehabilitering. Jämfört med andra vårdinsatser är rehab dessutom ofta ganska billigt, konstaterar Pia Watkinson.

Covid-pandemin har påverkat alla delar av vården, inklusive cancerrehabiliteringen. I årsrapporten konstateras det positiva i att regionerna under pandemin kommit längre med digitala inslag i rehabiliteringen, vilket ofta fungerat bra.

– När nu pandemin förhoppningsvis klingar av finns ett möjlighetsfönster att tänka nytt kring rehabilitering. Jag hoppas att regionerna dels fortsätter att utveckla de digitala inslagen, dels tar fram resurser för att prioritera den här delen av vårdkedjan högre, säger Pia Watkinson.

För mer information kontakta Pia Watkinson: 0734-03 04 30