Styrelsen arbetar
ideellt utan arvode.

Styrelse och ledning

CancerRehabFonden är en ideell organisation som leds av en styrelse och generalsekreterare. Styrelsen arbetar ideellt utan arvode.

Styrelse

 • Catharina Hamilton Padin – Ordförande
 • Henrik Steinbrecher – Vice ordförande
 • Kjell Bergfeldt – Ledamot
 • Lise Tormod – Ledamot
 • Anders Wallgren – Ledamot

Läs mer om vår styrelse här:
Presentation av styrelse

Valberedning

 • Caroline Waldenström
 • Eva Bjurström

Ledning

 • Pia Watkinson, generalsekreterare

CancerRehabFondens vetenskapsråd

Vetenskapsrådet stödjer CancerRehabFondens arbete genom att bidra med sin expertis inom vård och forskning.

 • Kjell Bergfeldt, sammankallande för Vetenskapsrådet. Överläkare inom cancervården med chefs- och ledningsuppdrag från Regionala Cancercentrum, Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund. Arbetar på Skandionkliniken i Uppsala.
 • Yvonne Wengström, professor vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad, Karolinska Institutet samt Omvårdnadsansvarig Tema Cancer Karolinska universitetssjukhuset. Forskar om symptomlindring vid cancersjukdom, och träning som medicin.
 • Sandra Einarsson, Leg. dietist, universitetslektor vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet. Forskar om nutritionella aspekter vid huvud- och halscancer med specifikt fokus på nutritionsproblem i ett längre perspektiv efter avslutad behandling.
 • Anna María Pálsdóttir, Docent och universitetslektor vid institutionen för Människa och samhälle, SLU. Utvärderar bl.a. naturbaserade interventioner som bedrivs i olika utemiljöer för olika målgrupper, samt innehåll och utformning av hälsofrämjande utomhusmiljöer.
 • Mirjam Ekstedt, professor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linneuniversitetet. Sjuksköterska med examen inom vårdvetenskap, pedagogik och beteendevetenskap. Forskar inom patientsäkerhet och patientmedverkan.