Vår årliga rapport
granskar hur rehab-
frågan utvecklas.

CancerRehabRapporten

CancerRehabRapporten

CancerRehabRapporten tas fram i syfte att utveckla och driva cancerrehabiliteringsfrågan i Sverige.

I CancerRehabRapporten 2023 redovisas en undersökning av det aktuella läget i fem regioner. Den bekräftar bilden från tidigare års rapporter. Det finns en insikt om att eftervården av cancersjuka inte fungerar som det är tänkt, men åtgärderna för förbättringar är otillräckliga.

- En ganska stor del av personer som botats från cancer drabbas av följdbesvär, som smärtor, ångest eller inkontinens. Men flera av dessa tillstånd kan hävas eller lindras med rehabilitering. Därför är det illa att många inte ens får veta att de har rätt till rehabilitering, konstaterar CancerRehabFondens generalsekreterare Pia Watkinson.

- I många regioner är tanken att kontaktsjuksköterskan ska svara för den informationen, fortsätter Pia Watkinson.  Men genom att antalet besatta tjänster som kontaktsjuksköterska är alldeles för få, får de sköterskor som finns orimligt många patienter att ha hand om – det kan handla om hundratals. Alla inser att det är omöjligt för en person att samtidigt kunna hjälpa så många allvarligt sjuka på̊ ett meningsfullt sätt. Rätten till en fast vårdkontakt var en utmärkt reform, inte minst för cancersjuka, men genom bristen på personal riskerar reformen att fuskas bort.

Ett annat exempel är bristen på sexologer. Den specialistkompetensen betyder mycket för bättre hälsa och livskvalitet efter flera cancersjukdomar. Men ofta finns det så få besatta tjänster att kön blir lång.

- Tidöavtalet innehåller ett tydligt löfte om satsning på cancerrehabilitering. Det återstår mycket att göra innan regeringen levt upp till det löftet, påpekar Pia Watkinson.

Ladda ned CancerRehabRapporten

För mer information

Pia Watkinson, generalsekreterare CancerRehabFonden
0734-03 04 30