CancerRehabFondens integritetspolicy

CancerRehabFondens integritetspolicy

1. Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lånar ut dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som gäller i hela EU from 25 maj 2018.

2. Personuppgiftsansvarig

CancerRehabFonden, organisationsnummer 802008-3534, Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna hemsida och i våra tjänster. Vi har ett utsett personuppgiftsombud. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 11.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

  •  När du blir medlem
  • När du skänker en gåva
  • När du vill prenumerera på nyhetsbrev
  • När du ansöker om rehab

Hos CancerRehabFonden behandlar vi personuppgifter med följande rättsliga grunder:

  • Avtal
  • Rättslig förpliktelse
  • Intresseavvägning
  • Samtycke

4. Vilka uppgifter behandlar vi?

CancerRehabFonden behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet samt har en rättslig grund, som tex information om namn, personnummer och kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-postadress. När du blir medlem eller skänker en gåva behandlar vi även information om transaktionen enligt bokföringslagen. Kontonummer lagras endast för dem som önskar betala genom autogiro och raderas omgående vid avslutande av autogiro.

Vi är måna om att de personuppgifter vi behandlar är riktiga och korrekta. Vi använder oss av tjänster för adressuppdatering, vilka kräver ett personnummer. Därför kan vi komma att personnummersätta dig.

Vi lagrar personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Ändamålen för behandlingen kan variera. Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas även därefter. Vi kan också komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. 

När du ansöker om rehab hos CancerRehabFonden samlas information in om ditt hälsotillstånd. Då dessa uppgifter räknas som känsliga personuppgifter är vi extra noga med hur dessa behandlas och lagras. Vi har vidtagit skyddsåtgärder och har en högre säkerhet för de system/register där personuppgifterna behandlas och det är endast behörig personal på CancerRehabFonden som har tillgång till dessa.

5. Vad använder vi uppgifterna till?

De personuppgifter som du lämnar använder vi för administration av gåvor och rehab. Uppgifterna kan också komma att användas i informations- och marknadsföringsändamål, för uppföljning och utveckling av CancerRehabFondens verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de gåvor du ger.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

CancerRehabFonden kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Det är endast personal hos CancerRehabFonden, som behöver behandla personuppgifterna för ovan nämnda ändamål, som har tillgång till uppgifterna. CancerRehabFonden kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för CancerRehabFondens räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid CancerRehabFonden som ansvarar för behandlingen och behandlingen av personuppgifter regleras då i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Rehabdeltagares personuppgifter delas endast med den specifika samarbetspart som anordnar den rehabvecka man blivit beviljad för. Detta för att säkerställa bästa möjliga rehabilitering efter rehabdeltagarens förutsättningar. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata CancerRehabFondens rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem. 

Personuppgifter kommer inte att lagras i något land utanför EU/EES.

7. Barns personuppgifter

CancerRehabFonden samlar aldrig avsiktligt in personuppgifter från omyndiga.

8. Länkar till externa webbplatser

CancerRehabFondens webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än CancerRehabFonden. CancerRehabFonden ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer CancerRehabFonden att publicera den justerade integritetspolicyn på cancerrehabfonden.se med information om när ändringarna träder i kraft.

10. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt när som helst begära information om vilka personuppgifter som CancerRehabFonden behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 11 om du vill veta mer om hur CancerRehabFonden behandlar dina personuppgifter. 

11. Kontaktinformation till CancerRehabFonden

Har du frågor om CancerRehabFondens behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

CancerRehabFonden
Personuppgiftsombudet
Eriksbergsgatan 10
114 30 Stockholm

E-post: info@cancerrehabfonden.se

12. Användning av kakor (cookies)

Genom att använda webbplatsen och CancerRehabFondens tjänster samtycker du till att CancerRehabFonden lagrar så kallade kakor (cookies) på din dator. En kaka är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

CancerRehabFonden använder kakor för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

Kakor används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För CancerRehabFonden innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats. 

För att underlätta för dig att sprida information från CancerRehabFondens webbplats i sociala nätverk som till exempel Facebook används så kallade plugins på webbplatsen. Dessa plugins kan lagra tredjepartskakor i din webbläsare.

CancerRehabFonden samlar, genom Googles tjänster, in anonym information om vilka webbläsare som besöker webbplatsen i syfte att kunna rikta annonser till dessa webbläsare på andra webbplatser; så kallad ”intressebaserad annonsering”. Önskar du inte omfattas av intressebaserad annonsering kan du avsäga dig detta på webbplatsen Your online choices. 

De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du dock välja mellan att acceptera kakor, bli informerad om när en kaka skapas, eller blockera kakor. Om du beslutar dig för att blockera CancerRehabFondens kakor kan webbplatsens funktionalitet begränsas.